Privacy Policy

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van Sliced CommV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Watermolenstraat 23 in 9230 Massemen, België, ondernemingsnummer 0739 734 272 RPR Gent afdeling Gent.

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, de daaruit vloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Sliced en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Prijsopgaves

Mondelinge prijsaanbiedingen zijn slechts vrijblijvend. Schriftelijke prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Sliced wordt bevestigd, en als daarentegen binnen de 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Mondelinge afspraken en bedingen binden Sliced nadat deze schriftelijk door Sliced worden bevestigd.

Artikel 4. Verstrekken van gegevens

Indien Sliced gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Sliced ter beschikking heeft gesteld. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering voor Sliced mogelijk te maken, door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of benodigde materialen.

Artikel 5. Ontwerp

Alvorens tot productie wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in gelegenheid te stellen het laatste ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 6. Termijn van levering

Een door Sliced opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, is slechts een indicatieve strekking.

 Artikel 7. Naamsvermelding

Sliced is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het ontwerp zonder naam/logo van Sliced openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 8. Eigendom bij Sliced

Zolang geen nadere afspraken werden gemaakt tussen Sliced en de opdrachtgever met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op de door Sliced aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen zoals ontwerpen, prototypes e.d., blijven deze eigendom van Sliced. Misbruik hiervan kan gerechtelijk vervolgd worden.

Artikel 9. Eigen publiciteit

Zolang hiervoor geen andere afspraken zijn gemaakt, heeft Sliced de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 10. Betalingsverplichting

Betaling dienst steeds te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd. Iedere niet betaalde factuur zal dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met 25% rente en 5% administratiekosten met een minimum van 25,00 euro. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 25% van het factuurbedrag met een minimum van 175,00 euro.

Artikel 11. Vervaldagen

Het langer dan een maand onbetaald blijven van een vervallen factuur maakt dat andere nog niet vervallen facturen direct inbaar worden.

Artikel 12. Periodieke betalingen

Sliced is gerechtigd om periodiek te factureren.

Artikel 13. Voorschotten

Bij grotere bestellingen kunnen voorschotten gevraagd worden, die van 30% tot 50% van de overeenkomst kunnen lopen.

Artikel 14. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Sliced zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Onder bijkomende kosten vallen alle kosten die Sliced bij een project gemaakt heeft, zelfs zij die door Sliced nog niet betaald werden, maar waardoor Sliced reeds een bestelling heeft geplaatst bij derde partijen.

Artikel 15. Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Sliced bestaan uit het bij herhalen verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 16. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van buiten zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor Sliced redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Sliced het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Elementen van overmacht zijn o.a. stakingen, oproer, tekorten, stormweer en andere bijzondere weersomstandigheden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Sliced kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde art.5, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant.

Artikel 18. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Sliced voor schade uit hoofde van een overeenkomst met de opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag dar Sliced toekomt.

Artikel 19. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Sliced voor aanspraken tav auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 20. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Sliced niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Sliced de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Artikel 21. Belgisch recht

Op de overeenkomst tussen Sliced en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar Sliced gevestigd is, die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting, zelfs in geval van tegen- of tussenvordering, oproeping in vrijwaring of indien er verscheidene verweerders zijn.

Artikel 22. Verantwoordelijkheid

Het plaatsen van reclamepanelen met of zonder toelatingsvergunning gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid en risico van de klant.

Artikel 23. Opmerkingen

Alle op- of aanmerkingen betreffende door Sliced uitgevoerde werken dienen binnen de 7 dagen aangetekend betekend te worden.